เกี่ยวกับ Beauty by Herb

Beauty by Herb ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เครื่องสำอางของ Beauty by Herb เป็นการผสานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้าน จากความประทับใจในคุณค่าอันอัศจรรย์ของสมุนไพรไทย และภูมิปัญญาไทยโบราณ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการทดลองใช้จนมั่นใจในประสิทธิภาพ ปราศจากสารเคมีอันตราย และสารควบคุมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

มาตรฐานการผลิตของ Beauty by Herb

มาตรฐานการผลิตสินค้า Beauty by Herbผลิตภัณฑ์ Beauty by Herb ผ่านการผลิตจากโรงงานผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอางชั้นนำ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยมีการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ เภสัชกร เภสัชกรแผนไทย และบุคลากรคุณภาพสูงที่มีความเชียวชาญทางด้านผิวพรรณ

โรงงานผลิต และผลิตภัณฑ์ Beauty by Herb ได้รับมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

GMP: (Good Manufacturing Practice) 

หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือเครื่องสำอาง เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และ   ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
 
ข้อกำหนด GMP สุขลักษณะทั่วไป มีอยู่ 6 ข้อกำหนด ดังนี้      

 1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
 4. การสุขาภิบาล 
 5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 
 6. บุคลากรและสุขลักษณะ

มาตรฐาน Halal

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีเงื่อนไขครบถ้วนตามระเบียบของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้การยอมรับภายใต้กฎหมายรับรองของอิสลาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงสามารถใช้งานได้โดยชาวมุสลิม

มาตรฐานฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ สำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตทั้งระบบ GMP,HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกต่างกันในหลักการสำคัญ คือ มาตรฐานฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

มาตรฐาน อย.

ผลิตภัณฑ์ Beauty by Herb ผ่านการรับรองจาก “กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักคณะกรรมการอาหารและยา” (อย.) โดยสามารถตรวจสอบหมายเลข อย. ของผลิตภัณฑ์ Beauty by Herb ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos&rad_status=0&consumer=0

ทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพานิชย์

Beauty by Herb ได้ทำการจด ทะเบียนพาณิชย์ กับ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

Beauty by Herb บริหารงานโดย

ณัฐิดา (วรินทร์พร) แก้วสะอาด (จิ๊น)
 • ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ใบอนุญาตเลขที่ พท.ภ.๒๔๐๓๖
 • สำเร็จหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม จากสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
 • ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "ผลิตภัณฑ์สมุนไพร" จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิสายใจไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานกลาง มีศักดิ์และสิทธิเป็น "ผู้ดำเนินการสปาด้านสุขภาพ"
 

Beauty by Herb ในสื่อต่างๆ

 
 
ขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Beauty by Herb เราจะทำการพัฒนาคุณภาพและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับทุกท่านอย่างต่อเนื่องค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • Line ID : @beautybyherb  เพิ่มเพื่อน (คลิกที่รูป เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ)
 • ติดต่อทางโทรศัพท์ : 06-1591-4964 เวลาทำการ ทุกวัน 09:00 น. - 18:00 น.
 • การจัดส่งสินค้า : วันจันทร์ - วันศุกร์ แจ้งโอนเงินก่อน 20:00 น. จัดส่งในวันทำการถัดไปทันที!